Sie sind hier: Startseite » WEB-Verzeichnis » Foto-Clubs » Polen

 

Weitere Fotografie-Kategorien: Foto-Clubs

Argentinien (10)
Australien (5)
Belgien (21)
Brasilien (13)
Dänemark (19)
Deutschland (8)
Finnland (0)
Frankreich (77)
Griechenland (10)
Grossbritannien (113)
Iran (1)
Irland (6)
Italien (22)
Kanada (36)
Luxemburg (6)
Neuseeland (18)
Niederlande (28)
Norwegen (25)
Österreich (31)
Philippinen (5)
Polen (13)
Schottland (33)
Schweden (16)
Schweiz (14)
Sri Lanka (0)
Spanien (10)
Südafrika (17)
Tschechien (4)
Türkei (4)
USA (10)
 

Fotografie-WEB-Verzeichnis: Fotografie Foto-Clubs Polen

CKF - Kielecka Fotografia

CKF - Kielecka Fotografia

CKF zrzesza ludzi dla kt rych fotografia jest pasj& 261;... Amator w chc& 261;cych doskonali& 263; swe umiej& 281;tno& 347;ci, a tak& 380;e zwi& 261;zanych zawodowo z fotografi& 261;, majacych r & 380;ny poziom dorobku artystycznego i & 347;wiadomosci fotografii. Spotkasz ich w pierwsz& 261; i trzeci& 261; niedziel& 281; ka& 380;dego miesi& 261;ca od godz. 18:00 w Bazie Zbo& 380;owej przy ulicy Zbo& 380;owej 4w Kielcach. Tam wymieniaj& 261; si& 281; do& 347;wiadczeniami w dziedzinie fotografii, planuj& 261; wsp lne plenery, ogl& 261;daj& 261; dzie& 322;a mistrz w fotografii.

2 intern -

Grupa Fotograficzna Sense Ability

Grupa Fotograficzna Sense & Ability

Grupa Sense & Ability powsta& 322;a 12.07.2003 w P& 322;awnicy k Bystrzycy K& 322;odzkiej. Pocz& 261;tkowo grup& 281; tworzyli Piotr Bar, Justyna Grosel, Ewelina Sowiak, Marta Niebieszcza& 324;ska oraz Mariusz Cieniawa. G& 322; wne za& 322;o& 380;enia grupy to promowania fotografii klasycznej - fotografia czarno-bia& 322;a oraz wszelkiego rodzaju kreacje fotograficzne. Specjalizacja i ewoluowanie grupy doprowadzi& 322;o do wyszczeg lnienia si& 281; g& 322; wnych trend w w pracach grupy. Kreacja ponad wszystko! Grupa w swoich pracach promuje techniki szlachetne w tym technik& 281; Gumow& 261; zwan& 261; potocznie gum& 261; , kult fotografii otworkowej, malowanie & 347;wiat& 322;em - luminografia oraz wszelkiego rodzaju przetworze& 324; obrazu analogowego. Prace grupy zmierzaj& 261; do fotografii strikte kreacyjnej - przetworzeniowej. W swoich pracach staramy si& 281; odda& 263; charakter samego siebie, na& 322;adowa& 263; nasze obrazy sob& 261; tak by by& 322;y cz& 281;& 347;ci& 261; nas - my nie robimy zdj& 281;& 263;, my je tworzymy

0 intern -

Grupa Fotograficzna Format

Grupa Fotograficzna Format

ormat to grupa ludzi, dla kt rych fotografia jest czym& 347; wi& 281;cej, ni& 380; tylko pami& 261;tk& 261; z imienin u cioci. Format to zesp & 322;, kt ry na & 347;wiat stara si& 281; patrze& 263; przez pryzmat miejsca, & 347;wiat& 322;a i czasu. Format to ludzie, dla kt rych zdj& 281;cie jest pewnym symbolem, namacalnym dowodem wra& 380;liwo& 347;ci cz& 322;owieka, odpowiedzi& 261; na zapotrzebowanie pi& 281;kna. Jeste& 347;my grup& 261; fascynat w fotografii z Rybnika i okolic. Poza wsp lnym zainteresowaniem, ka& 380;dy z nas ma odmienne spojrzenie na & 347;wiat, co przynosi wiele korzy& 347;ci. Wzajemnie si& 281; wspieramy i wymieniamy do& 347;wiadczenia. Staramy si& 281; bra& 263; aktywny udzia& 322; w zyciu kulturalnym miasta. Organizujemy r & 380;ne wystawy, a od 2004 roku Rybnicki Festiwal Fotografii. Jeste& 347;my grup& 261; otwart& 261;, zawsze mo& 380;na do nas do& 322;& 261;czy& 263;. Dzia& 322;amy przy Fundacji Elektrowni Rybnik.

0 intern -

Grupa Fotograficzna FLASH

Grupa Fotograficzna FLASH

Jako grupa fotograficzna Flash rozpocz& 281;li& 347;my swoj& 261; dzia& 322;alno& 347;& 263; nie tak dawno, bo na pocz& 261;tku 2004 roku - jednak historia fotograficznych zainteresowa& 324; ka& 380;dego z nas si& 281;ga o wiele wcze& 347;niej. Praktycznie od wczesnych lat ka& 380;dy z nas we w& 322;asnym zakresie pasjonowa& 322; si& 281; fotografi& 261; , ociera& 322; si& 281; o & 347;rodowiska fotograficzne, kt re dzia& 322;a& 322;y w regionie, ale co najwa& 380;niejsze - z aparatem w r& 281;ku poszukiwa& 322; tego co najbli& 380;sze, warte zatrzymania. Rejestrowa& 322; sw j w& 322;asny obraz & 347;wiata, dotykaj& 261;c tajemnicy & 347;wiat& 322;a i cieni. Pod koniec 2003 roku znalaz& 322;y si& 281; osoby, kt re postanowi& 322;y zebra& 263; pasjonat w fotografii i utworzy& 263; now& 261; grup& 281;. W DK w Niewiadomiu zosta& 322;a zorganizowana wystawa, kt ra mia& 322;a by& 263; pocz& 261;tkiem Stowarzyszenia. Wernisa& 380; odby& 322; si& 281; dnia 16 stycznia 2004r., zosta& 322;y wystawione prace 11 os b, ch& 281;tnych do po& 322;& 261;czenia swoich si& 322; i utworzenia fotograficznej grupy. W nied& 322;ugo potem w DK w Chwa& 322;owicach odby& 322;o si& 281; pierwsze organizacyjne spotkanie, kt re niestety nie doprowadzi& 322;o do powstania Stowarzyszenia. Jednak historia potoczy& 322;a si& 281; dalej, pozosta& 322;a nas grupa 8 os b, kt ra zacz& 281;& 322;a regularnie bywa& 263; w DK, po paru miesi& 261;cach przybra& 322;a nazw& 281;: Grupa Fotograficzna Flash ....

3 intern -

Tr jmiejska Grupa Fotograficzna

Tr jmiejska Grupa Fotograficzna

Tr jmiejska Grupa Fotograficzna powsta& 322;a w lutym 2005 roku. Jej korzeni mo& 380;naby si& 281; jednak doszukiwa& 263; znacznie wcze& 347;niej, jeszcze w latach, kiedy fotografia cyfrowa by& 322;a nieosi& 261;galna, a jedyn& 261; dost& 281;pn& 261; form& 261; rozwijania tych zainteresowa& 324; by& 322;y grupy fotograficzne, dzia& 322;ajj& 261;ce w Domach Kultury. By& 322;y ona nie& 378;le, jak na owe czasy wyposa& 380;one. Da& 322;o to solidne podwaliny owej sztuki. W czasie wy& 322;& 261;czno& 347;ci fotografii analogowej, ka& 380;dy z p & 378;niejszych cz& 322;onk w grupy pr bowa& 322; swych si& 322; indywidualnie. Skutki tych dzia& 322;a& 324; by& 322;y r & 380;ne, lecz zwasze zostawa& 322; pewien niedosyt. Kwit& 322;o pragnienie stworzenia jakiej& 347; grupy, gdzie w gronie podobnych ludzi mo& 380;naby by& 322;o porozmawia& 263;, zorganizowa& 263; studio, warsztaty, plener ... Wreszcie, gdy fotografia cyfrowa na sta& 322;e zago& 347;ci& 322;a w naszych domach a ceny sprz& 281;tu sta& 322;y si& 281; przyjazne, nadszed& 322; czas by po& 322;& 261;czy& 263; si& 322;y i zawi& 261;za& 263; solidn& 261; grup& 281; fotograficzn& 261;.

2 intern -

LGF - Lubelska Grupa fotograficzna

LGF - Lubelska Grupa fotograficzna

Do stworzenia LGF sk& 322;oni& 322;a mnie my& 347;l, & 380;e fajnie by by& 322;o zebra& 263; kilka os b i zrobi& 263; jaki& 347; plenerek. Mo& 380;na by by& 322;o si& 281; dosy& 263; cz& 281;sto spotyka& 263; i debatowa& 263; o fotografii, a co najwa& 380;niejsze zu& 380;y& 263; troch& 281; kliszy : Poni& 380;ej zamieszczam kr tk& 261; notk& 281; o sobie i sk& 322;adzie LGFu.

0 intern -

Warszawska Grupa Fotograficzna FOTOWAWA

Warszawska Grupa Fotograficzna FOTOWAWA

Witamy na stronie Warszawskiej Grupy Fotograficznej FOTOWAWA . Jeste& 347;my gromadk& 261; ludzi skupionych wok & 322; grupy mailingowej, poprzez kt r& 261; mo& 380;emy umawia& 263; si& 281; na plenery, spotkania, informowa& 263; si& 281; o wystawach, wernisa& 380;ach... Oczywi& 347;cie grupa nasza nie jest zamkni& 281;ta na ludzi spoza & 347;rodowiska internetowego. Zapraszamy wszystkich pasjonat w fotografii z Warszawy i okolic na wsp lne plenery i spotkania.

3 intern -

Grupa fotograficzna P K

Grupa fotograficzna P K

Studenckie Centrum Kulturalno - Socjalne Politechniki & 346;wi& 281;tokrzyskiej, DS. ASYSTENT p. 6 i 7, Ul. 1000-lecia Pa& 324;stwa Polskiego 19, 25-314 Kielce

2 intern -

Dolno l ska Grupa Fotograficzna

Dolno l ska Grupa Fotograficzna

Witamy na stronach nieformalnej grupy ludzi z Wroc& 322;awia i okolic, kt rych & 322;& 261;czy fotografia.. Postaramy si& 281;, aby mo& 380;na tu by& 322;o znale& 378;& 263; wszelkie aktualne informacje dotycz& 261;ce dzia& 322;alno& 347;ci grupy. Zapraszamy na nasze spotkania, kt re odbywaj& 261; si& 281; raz w miesi& 261;cu, oczywi& 347;cie we Wroc& 322;awiu, niedaleko Rynku w sali SARP Art Hotelu. Jest to PIRACKA strona D-G-F, poniewa& 380; aktualny administrator oficjalnej nie radzi sobie z obowi& 261;zkami. Wszystkie zamieszczone tutaj informacje s& 261; aktualne na marzec 2007, czyli na czas kiedy serwis D-G-F by& 322; prowadzony przez osoby odpowiedzialne.

1 intern -

Bia ostocka Grupa Fotograficzna

Bia ostocka Grupa Fotograficzna

BGF zrzesza fotografik w o r & 380;nym poziomie zaawansowania, oraz zainteresowanych bardzo r & 380;nymi rodzajami fotografii. Na tradycyjnych ju& 380; czwartkowych spotkaniach obok siebie siadaj& 261; osoby, kt re od niedawna poznaj& 261; tajniki fotografowania i wykona& 322;y zaledwie kilka fotografii, jak i osoby, kt re zrobi& 322;y tysi& 261;ce zd& 281;& 263; i maj& 261;ce za sob& 261; publikacj& 281; w licznych i cz& 281;sto presti& 380;owych wydawnictwach np. w National Geographic czy Podr & 380;ach . Dzi& 281;ki temu, & 380;e jeste& 347;my otwarci na wszystkich fotografuj& 261;cych, mamy po& 347;r d nas stan nieustannego wrzenia, ci& 261;g& 322;ych dyskusji i obserwacji. To jest bardzo stymuluj& 261;ce i niezwykle tw rcze - m wi Marek Wa& 347;kiel prezes BGF. Jego zdaniem obserwowanie i rozmowy to najlepszy spos b nauki dla wszystkich bez r & 380;nicy czy dopiero zaczynaj& 261;, czy te& 380; ju& 380; s& 261; bardziej zaawansowani. BGF jest otwarte dla wszystkich fotografuj& 261;cych. Ka& 380;dy mo& 380;e przyj& 347;& 263; na spotkania, bra& 263; udzia& 322; w naszych plenerach. Jednak aby zosta& 263; rzeczywistym cz& 322;onkiem BGF trzeba pozyska& 263; poparcie dw ch os b wprowadzaj& 261;cych. My& 347;l& 281;, & 380;e ka& 380;dy ceni bardziej to o co si& 281; trzeba stara& 263;. Natomiast owe osoby wprowadzaj& 261;ce b& 281;d& 261; dobrymi opiekunami dla tych, kt rzy pojawiaj& 261; si& 281; w licznej grupie dzia& 322;aj& 261;cej ze sob& 261; ju& 380; od pewnego czasu...

3 intern -

 

 Seite: 1 2 nächste Seite »